پمپ

 مشخصات فنی پمپ های دنده ای صنایع غذایی

"1-yk

yk-1-100-g-1-6 copy

yk-1-100-g-1-6 copy copy  yk-1-100-g-2-4  yk-1-100-g-3-4
yk-1-100-g-4-4 yk-1-100-g-5-4 yk-1-100-g-6-4

 

مشخصات فنی
دبی (آبدهی) 0.1 ~ 0.18 m³/h
هد (حداکثر ارتفاع) 1 ~ 10 Bar
رنج دمای کاری 0 ~ 200 °C
دور 60 ~ 100 rpm
گرانروی 25.000 — 75.0000 SUS
دریافت کاتالوگ  pdf
قیمت (ریـال) 15,000,000

 

 

"1- YC

yc1--100-1-2

yc1--100-1-2 copy copy yc1--100-2-2 copy yc1--100-3-2
yc1--100-4-2 yc1--100-6-2 yc1--100-8-2

 

مشخصات فنی
دبی (آبدهی) 0.1 ~ 0.18 m³/h
هد (حداکثر ارتفاع) 1 ~ 10 Bar
رنج دمای کاری 0 ~ 200 °C
دور 60 ~ 100 rpm
گرانروی 25.000 — 75.0000 SUS
دریافت کاتالوگ  pdf
قیمت (ریـال) 15,000,000

 

 

YKF - 1½"

ykf 1½-100-g-1-4

ykf 1½-100-g-1-4 copy ykf 1½-100-g-2-2 copy copy copy ykf 1½-100-g-3-6
ykf 1½-100-g-4-4 ykf 1½-100-g-5-2 copy ykf 1½-100-g-6-2 copy

 

مشخصات فنی
دبی (آبدهی) 0.2 ~ 0.3 m³/h
هد (حداکثر ارتفاع) 1 ~ 10 Bar
رنج دمای کاری 0 ~ 200 °C
دور 60 ~ 100 rpm
گرانروی 25.000 — 75.0000 SUS
دریافت کاتالوگ  pdf
قیمت (ریـال) 23,000,000

 

 

YCF - 1½"

ycf 1½-100-g-1-2 copy

ycf 1½-100-g-1-2 copy copy copy ycf 1½-100-g-2-2 ycf 1½-100-g-3-2
ycf 1½-100-g-4-2 ycf 1½-100-g-5-2 ycf 1½-100-g-6-2

 

مشخصات فنی
دبی (آبدهی) 0.2 ~ 0.3 m³/h
هد (حداکثر ارتفاع) 1 ~ 10 Bar
رنج دمای کاری 0 ~ 80 °C
دور 60 ~ 100 rpm
گرانروی 25.000 — 75.0000 SUS
دریافت کاتالوگ  pdf
قیمت (ریـال) 20,000,000

 

 

YKF-2"

ykf2-100-g-1-2 copy

ykf2-100-g-1-2 copy ykf2-100-g-2-2 copy copy ykf2-100-g-3-4
ykf2-100-g-4-2 ykf2-100-g-5-2 ykf2-100-g-6-2

 

مشخصات فنی
دبی (آبدهی) 1 ~ 2 m³/h
هد (حداکثر ارتفاع) 1 ~ 10 Bar
رنج دمای کاری 0 ~ 200 °C
دور 60 ~ 100 rpm
گرانروی 25.000 — 75.0000 SUS
دریافت کاتالوگ  pdf
قیمت (ریـال) 34,000,000

 

 

YCF-2"

ykcf2-100-g-1-2

ykcf2-100-g-1-2 copy copy ykcf2-100-g-2-2 ykcf2-100-g-3-2 copy
ykcf2-100-g-4-2 ykcf2-100-g-5-2 ykcf2-100-g-6-2

 

مشخصات فنی
دبی (آبدهی) 1 ~ 2 m³/h
هد (حداکثر ارتفاع) 1 ~ 10 Bar
رنج دمای کاری 0 ~ 80 °C
دور 60 ~ 100 rpm
گرانروی 25.000 — 75.0000 SUS
دریافت کاتالوگ  pdf
قیمت (ریـال) 34,000,000

 

YKF - 2½"

ykf 2½-100-g-1-2 copy

ykf 2½-100-g-1-2 copy ykf 2½-100-g-2-2 copy ykf 2½-100-g-3-2
ykf 2½-100-g-4-2 ykf 2½-100-g-5-2 copy ykf 2½-100-g-6-2

 

مشخصات فنی
دبی (آبدهی) 1 ~ 5 m³/h
هد (حداکثر ارتفاع) 1 ~ 10 Bar
رنج دمای کاری 0 ~ 200 °C
دور 10 ~ 100 rpm
گرانروی 25.000 — 75.0000 SUS
دریافت کاتالوگ  pdf
قیمت (ریـال) 42,000,000

 

YCF - 2½"

ycf 2½-100-01-4

ycf 2½-100-01-4 copy ycf 2½-100-02-4 ycf 2½-100-03-2
ykf 2½-100-g-4-2 ycf 2½-100-05-6 ycf 2½-100-06-2

 

مشخصات فنی
دبی (آبدهی) 1 ~ 5 m³/h
هد (حداکثر ارتفاع) 1 ~ 10 Bar
رنج دمای کاری 0 ~ 200 °C
دور 10 ~ 100 rpm
گرانروی 25.000 — 75.0000 SUS
دریافت کاتالوگ  pdf
قیمت (ریـال) 42,000,000

 

YKUF - 2½

ykuf 2½-100-g-1-2

ykuf 2½-100-g-1-2 copy ykuf 2½-100-g-2-2 ykuf 2½-100-g-3-2 copy
ykuf 2½-100-g-4-2 ykuf 2½-100-g-5-2 ykuf 2½-100-g-6-4

 

مشخصات فنی
دبی (آبدهی) 1 ~ 6 m³/h
هد (حداکثر ارتفاع) 1 ~ 10 Bar
رنج دمای کاری 0 ~ 200 °C
دور 10 ~ 100 rpm
گرانروی 25.000 — 75.0000 SUS
دریافت کاتالوگ  pdf
قیمت (ریـال) 47,000,000

 

YCUF - 2½"

ycf 2½-100-01-10

ycf 2½-100-01-10 copy ycf 2½-100-02-7 ycf 2½-100-03-4 copy
ycf 2½-100-04-4 ycf 2½-100-05-8 ycf 2½-100-06-4

 

مشخصات فنی
دبی (آبدهی) 1 ~ 6 m³/h
هد (حداکثر ارتفاع) 1 ~ 10 Bar
رنج دمای کاری 0 ~ 200 °C
دور 10 ~ 100 rpm
گرانروی 25.000 — 75.0000 SUS
دریافت کاتالوگ  pdf
قیمت (ریـال) 45,500,000

 

YKF - 3"

ykf 3-100-g-1-4 copy copy

ykf 3-100-g-1-4 copy ykf 3-100-g-2-4 copy ykf 3-100-g-3-2
ykf 3-100-g-4-2 ykf 3-100-g-5-2 ykf 3-100-g-6-4

 

مشخصات فنی
دبی (آبدهی) 1 ~ 6 m³/h
هد (حداکثر ارتفاع) 1 ~ 10 Bar
رنج دمای کاری 0 ~ 200 °C
دور 10 ~ 100 rpm
گرانروی 25.000 — 75.0000 SUS
دریافت کاتالوگ  pdf
قیمت (ریـال) 48,000,000

 

YCF - 3"

ycf3-100-g-1-2

ycf3-100-g-1-2 copy ycf3-100-g-2-2 ycf3-100-g-4-2
ycf3-100-g-5-2 ycf3-100-g-6-2 ykcf2-100-g-8-2

 

مشخصات فنی
دبی (آبدهی) 1 ~ 6 m³/h
هد (حداکثر ارتفاع) 1 ~ 10 Bar
رنج دمای کاری 0 ~ 200 °C
دور 10 ~ 100 rpm
گرانروی 25.000 — 75.0000 SUS
دریافت کاتالوگ  pdf
قیمت (ریـال) 47,000,000

 

YKBF - 3"

ykfb3-100-g1-2 1 copy copy

ykfb3-100-g1-2 1 copy copy copy ykfb3-100-g1-2 ykfb3-100-g2-2
ykfb3-100-g3-2 ykfb3-100-g4-2 ykfb3-100-g6-2

 

مشخصات فنی
دبی (آبدهی) 5 ~ 8 m³/h
هد (حداکثر ارتفاع) 1 ~ 10 Bar
رنج دمای کاری 0 ~ 200 °C
دور 50 ~ 100 rpm
گرانروی 25.000 — 100.0000 SUS
دریافت کاتالوگ  pdf
قیمت (ریـال) 76,000,000

 

YKF - 4"

ykf4-100-g1-2

ykf4-100-g1-2 copy ykf4-100-g2-2 copy copy ykf4-100-g3-2
ykf4-100-g4-2 ykf4-100-g5-2 ykf4-100-g6-2

 

مشخصات فنی
دبی (آبدهی) 5 ~ 9 m³/h
هد (حداکثر ارتفاع) 1 ~ 10 Bar
رنج دمای کاری 0 ~ 200 °C
دور 50 ~ 100 rpm
گرانروی 25.000 — 100.0000 SUS
دریافت کاتالوگ  pdf
قیمت (ریـال) 80,000,000

 

محصولات

فروش ویژه پمپ شناور
telegram
آبیاران در شبکه های اجتماعی
Google Plus instagram Twitter Linkedinn Facebook
 

تماس با ما

شعبه مرکزی: تبریز،میدان راه آهن، جاده سنتو، 200 متر مانده به پمپ بنزین.
تلفن: [10 خط] - (041) 34427241

شعبه 2: تبریز، چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی.
تلفن: [10 خط] - 32818740 (041)

کارخانه: تبریز، منطقه صنعتی قراملک، جنب دانشکده صنایع و معادن، گروه کارخانجات شرکت آبیاران

دفتر فروش تهران: ابتدای بزرگراه فتح، روبروی خیابان یخچال، پلاک۹۳
تلفن: [10 خط] - 66648110 (021)
 

 
کارشناسان فروش:
دفتر فروش مرکزی: ۰۴۱ ۳۴۴۲ ۷۲۴۱
شعبه تبریز - چهارراه نادر: ۰۴۱ ۳۲۸۱ ۸۷۴۰
دفتر فروش تهران: ۰۲۱ ۶۶۶ ۴۸ ۱۱۰ (محمدی: ۰۹۹۰ ۵۰۹ ۵۴۹۴)