پمپ
HP مشخصات قیمت پمپ (ریال) قیمت الکتروموتور (ریال) قیمت محصول (ریال)
7/5 5/5 KW + 193/4      
7/5 5/5 KW + 193/5      
10 7/5 KW + 193/6      
12/5 9/2 KW + 193/7      
12/5 9/2 KW + 193/8      
15 11 KW + 193/9      
15 11 KW + 193/10      
18 13 KW + 193/11      
18 13 KW + 193/12      
20 15 KW + 193/13      
20 15 KW + 193/14      
25 18/5 KW + 193/15      
25 18/5 KW + 193/16      
25 18/5 KW + 193/17      
- 193/18      
- 193/20      
7/5 5/5 KW + 233/3      
10 7/5 KW + 233/4      
12/5 9/2 KW + 233/5      
15 11 KW + 233/6      
18 13 KW + 233/7      
20 15 KW + 233/8      
20 15 KW + 233/9      
25 18/5 KW + 233/10      
- 233/11      
30 22 KW + 233/12      
33 24 KW + 233/12      
30 22 KW + 233/13      
33 24 KW + 233/13      
30 22 KW + 233/14      
33 24 KW + 233/15      
33 24 KW + 233/16      
41 30 KW + 233/17      
41 30 KW + 233/18      
50 37 KW + 233/20      
50 37 KW + 233/21      
10 7/5 KW + 293/2      
15 11 KW + 293/3      
20 15 KW + 293/4      
25 18/5 KW + 293/5      
30 22 KW + 293/6      
30 22 KW + 293/7 A      
33 24 KW + 293/7      
41 30 KW + 293/8      
50 37 KW + 293/9      
50 37 KW + 293/10      
50 37 KW + 293/11      
62 45 KW + 293/12      
62 45 KW + 293/13      
75 55 KW + 293/14      
75 55 KW + 293/15      
85 62 KW + 293/16      
85 62 KW + 293/17      
- 293/18      
- 293/21      
10 7/5 KW + 345/1      
20 15 KW + 345/2      
30 22 KW + 345/3      
41 30 KW + 345/4      
50 37 KW + 345/5      
62 45 KW + 345/6      
75 55 KW + 345/7      
85 62 KW + 345/8      
100 73 KW + 345/9      
100 73 KW + 345/10      
125 92 KW + 345/11      
125 92 KW + 345/12      
150 110 KW + 345/13      
150 110 KW + 345/14      
-  345/15      
25 18/5 KW + 374/1      
33 24 KW + 374/2      
50 37 KW + 374/3      
62 45 KW + 374/4 A      
75 55 KW + 374/5 A      
85 62 KW + 374/6 A      
100 73 KW + 374/6      
125 92 KW + 374/7      
100 73 KW + 374/7 A      
125 92 KW + 374/8      
150 110 KW + 374/9      
150 110 KW + 374/10      
150 110 KW + 374/11      
177 130 KW + 374/12      
177 130 KW + 374/13      
204 150 KW + 374/14      
252 185 KW + 374/15      
20 15 KW + 384/2      
33 24 KW + 384/3      
41 30 KW + 384/4      
50 37 KW + 384/5      
62 45 KW + 384/6      
75 55 KW + 384/7      
85 62 KW + 384/8      
100 73 KW + 384/9      
100 73 KW + 384/10      
125 92 KW + 384/11      
125 92 KW + 384/12      
150 110KW + 384/13      
177 130 KW +384/14      
30 22 KW + 425/1      
41 30 KW + 425/2 A      
50 37 KW + 425/2 A      
62 45 KW + 425/2 A      
100 73 KW + 425/3      
75 55 KW + 425/3 A      
85 62 KW + 425/3 A      
100 73 KW + 425/4 A      
125 92 KW + 425/4 A      
150 110 KW + 425/5 A      
204 150 KW + 425/6      
177 130 KW + 425/6 A      
252 185 KW + 425/7      
204 150 KW + 425/7 A      
- 425/8      
50 37 KW + 435/1      
41 30 KW + 435/1 A      
100 73 KW + 435/2      
62 45 KW + 435/2 A      
75 55 KW + 435/2 A      
85 62 KW + 435/2 A      
150 110 KW + 435/3      
125 92 KW + 435/3 A      
204 150 KW + 435/4      
177 130 KW + 435/4 A      
252 185 KW + 435/5      
204 150 KW + 435/5 A      
- 435/6      
- 435/6 A      
75 55 KW + 466/1      
62 45 KW + 466/1 A      
150 110 KW + 466/2      
75 55 KW + 466/2 A      
100 73 KW + 466/2 A      
125 92 KW + 466/2 A      
252 185 KW + 466/3      
177 130 KW + 466/3 A      
204 150 KW + 466/3 A      
252 185 KW + 466/4 A      
125 92 KW + 486/1      
85 62 KW + 486/1 A      
100 73 KW + 486/1 A      
- 486/2      
150 110 KW + 486/2 A      
177 130 KW + 486/2 A      

 

 

محصولات

فروش ویژه پمپ شناور
telegram
آبیاران در شبکه های اجتماعی
Google Plus instagram Twitter Linkedinn Facebook
 

تماس با ما

شعبه مرکزی: تبریز،میدان راه آهن، جاده سنتو، 200 متر مانده به پمپ بنزین.
تلفن: [10 خط] - (041) 34427241

شعبه 2: تبریز، چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی.
تلفن: [10 خط] - 32818740 (041)

کارخانه: تبریز، منطقه صنعتی قراملک، جنب دانشکده صنایع و معادن، گروه کارخانجات شرکت آبیاران

دفتر فروش تهران: ابتدای بزرگراه فتح، روبروی خیابان یخچال، پلاک۹۳
تلفن: [10 خط] - 66648110 (021)
 

 
کارشناسان فروش:
دفتر فروش مرکزی: ۰۴۱ ۳۴۴۲ ۷۲۴۱
شعبه تبریز - چهارراه نادر: ۰۴۱ ۳۲۸۱ ۸۷۴۰
دفتر فروش تهران: ۰۲۱ ۶۶۶ ۴۸ ۱۱۰ (محمدی: ۰۹۹۰ ۵۰۹ ۵۴۹۴)