پمپ

 

لیست قیمت پمپ های فشار قوی آبیاران

قیمت (ریال) نام کالا
  WKLپمپ فشار قوی  32/1
  WKLپمپ فشار قوی  32/2
  WKLپمپ فشار قوی  32/3
  WKLپمپ فشار قوی  32/4
  WKLپمپ فشار قوی  32/5
  WKLپمپ فشار قوی  32/6
  WKLپمپ فشار قوی  32/7
  WKLپمپ فشار قوی  32/8
  WKLپمپ فشار قوی  32/9
  WKLپمپ فشار قوی  32/10
  WKLپمپ فشار قوی  32/11
  WKLپمپ فشار قوی  32/12
  WKLپمپ فشار قوی  32/13
  WKLپمپ فشار قوی  32/14
  WKLپمپ فشار قوی  32/15
  WKLپمپ فشار قوی  32/16
  WKLپمپ فشار قوی  32/17
  WKLپمپ فشار قوی  40/1
  WKLپمپ فشار قوی  40/2
  WKLپمپ فشار قوی  40/3
  WKLپمپ فشار قوی  40/4
  WKLپمپ فشار قوی  40/5
  WKLپمپ فشار قوی  40/6
  WKLپمپ فشار قوی  40/7
  WKLپمپ فشار قوی  40/8
  WKLپمپ فشار قوی  40/9
  WKLپمپ فشار قوی  40/10
  WKLپمپ فشار قوی  40/11
  WKLپمپ فشار قوی  40/12
  WKLپمپ فشار قوی  40/13
  WKLپمپ فشار قوی  40/14
  WKLپمپ فشار قوی  40/15
  WKLپمپ فشار قوی  40/16
  WKLپمپ فشار قوی  50/1
  WKLپمپ فشار قوی  50/2
  WKLپمپ فشار قوی  50/3
  WKLپمپ فشار قوی  50/4
  WKLپمپ فشار قوی  50/5
  WKLپمپ فشار قوی  50/6
  WKLپمپ فشار قوی  50/7
  WKLپمپ فشار قوی  50/8
  WKLپمپ فشار قوی  50/9
  WKLپمپ فشار قوی  50/10
  WKLپمپ فشار قوی  50/11
  WKLپمپ فشار قوی  50/12
  WKLپمپ فشار قوی  50/13
  WKLپمپ فشار قوی  50/14
  WKLپمپ فشار قوی  65/1
  WKLپمپ فشار قوی  65/2
  WKLپمپ فشار قوی  65/3
  WKLپمپ فشار قوی  65/4
  WKLپمپ فشار قوی  65/5
  WKLپمپ فشار قوی  65/6
  WKLپمپ فشار قوی  65/7
  WKLپمپ فشار قوی  65/8
  WKLپمپ فشار قوی  65/9
  WKLپمپ فشار قوی  65/10
  WKLپمپ فشار قوی  65/11
  WKLپمپ فشار قوی  80/1
  WKLپمپ فشار قوی  80/2
  WKLپمپ فشار قوی  80/3
  WKLپمپ فشار قوی  80/4
  WKLپمپ فشار قوی  80/5
  WKLپمپ فشار قوی  80/6
  WKLپمپ فشار قوی  80/7
  WKLپمپ فشار قوی  80/8
  WKLپمپ فشار قوی  80/9
  WKLپمپ فشار قوی  80/10
  WKLپمپ فشار قوی  100/1
  WKLپمپ فشار قوی  100/2
  WKLپمپ فشار قوی  100/3
  WKLپمپ فشار قوی  100/4
  WKLپمپ فشار قوی  100/5
  WKLپمپ فشار قوی  100/6
  WKLپمپ فشار قوی  100/7
  WKLپمپ فشار قوی  100/8
  WKLپمپ فشار قوی  125/1
  WKLپمپ فشار قوی  125/2
  WKLپمپ فشار قوی  125/3
  WKLپمپ فشار قوی  125/4
  WKLپمپ فشار قوی  125/5
  WKLپمپ فشار قوی  125/6
  WKLپمپ فشار قوی  150/1
  WKLپمپ فشار قوی  150/2
  WKLپمپ فشار قوی  150/3
  WKLپمپ فشار قوی  150/4
  WKLپمپ فشار قوی  150/5
  WKLپمپ فشارقوی   150/6

 

لیست قیمت پمپ های گریز از مرکز آبیاران

قیمت (ریال) نام کالا
  ETAپمپ گریزازمرکز  160-32
  ETAپمپ گریزازمرکز  200-32
  ETAپمپ گریزازمرکز  250-32
  ETAپمپ گریزازمرکز  125-40
  ETAپمپ گریزازمرکز  160-40
  ETAپمپ گریزازمرکز  200-40
  ETAپمپ گریزازمرکز  250-40
  ETAپمپ گریزازمرکز  315-40
  ETAپمپ گریزازمرکز  160-50
  ETAپمپ گریزازمرکز  200-50
  ETAپمپ گریزازمرکز  250-50
  ETAپمپ گریزازمرکز  315-50
  ETAپمپ گریزازمرکز  125-65
  ETAپمپ گریزازمرکز  160-65
   (راست گرد) ETAپمپ گریز از مرکز  200-65
  (چپ گرد) ETAپمپ گریزازمرکز  200-65
  ETAپمپ گریزازمرکز  250-65
  ETA65-315 پمپ گریزازمرکز 
  ETAپمپ گریزازمرکز  160-80
  ETAپمپ گریزازمرکز  200-80
  ETA80-پمپ گریزازمرکز  250
  ETAپمپ گریزازمرکز  315-80
  ETAپمپ گریزازمرکز  400-80
  ETAپمپ گریزازمرکز  160-100
  ETAپمپ گریزازمرکز  200-100
  ETAپمپ گریزازمرکز  250-100
  ETAپمپ گریزازمرکز  315-100
  ETAپمپ گریزازمرکز  400-100
  ETAپمپ گریزازمرکز  200-125
  ETAپمپ گریزازمرکز  250-125
  ETAپمپ گریزازمرکز  315-125
  ETAپمپ گریزازمرکز  400-125
  ETAپمپ گریزازمرکز  200-150
  ETAپمپ گریزازمرکز  250-150
  ETAپمپ گریزازمرکز  315-150
  ETAپمپ  گریزازمرکز 400-150
  ETAپمپ گریزازمرکز  2-50/125
  ETAپمپ گریزازمرکز  200-125

 

لیست قیمت پمپ های شاسی و کوپله آبیاران

قیمت (ریال) نام کالا
  WKL32/1 شاسی وکوبله 
  WKL32/2 شاسی وکوبله 
  WKL32/3 شاسی وکوبله
  WKL32/4 شاسی وکوبله 
  WKL32/5 شاسی وکوبله 
  WKL32/6 شاسی وکوبله 
  WKL32/7 شاسی وکوبله 
  WKL32/8 شاسی وکوبله 
  WKL32/9 شاسی وکوبله 
  WKL32/10 شاسی وکوبله 
  WKL32/11 شاسی وکوبله 
  WKL32/12 شاسی وکوبله 
  WKL32/13 شاسی وکوبله 
  WKL32/14 شاسی وکوبله 
  WKL32/15 شاسی وکوبله 
  WKL32/16 شاسی وکوبله 
  WKL32/17 شاسی وکوبله 
  WKL40/1 شاسی وکوبله
  WKL40/2 شاسی وکوبله 
  WKL40/3 شاسی وکوبله 
  WKL40/4 شاسی وکوبله 
  WKL40/5 شاسی وکوبله 
  WKL40/6 شاسی وکوبله 
  WKL40/7 شاسی وکوبله 
  WKL40/8 شاسی وکوبله
  WKL40/9 شاسی وکوبله 
  WKL40/10 شاسی وکوبله 
  WKL40/11 شاسی وکوبله 
  WKL40/12 شاسی وکوبله 
  WKL40/13 شاسی وکوبله 
  WKL40/14 شاسی وکوبله 
  WKL40/15 شاسی وکوبله 
  WKL40/16 شاسی وکوبله 
  WKL50/1 شاسی وکوبله 
  WKL50/2 شاسی وکوبله 
  WKL50/3 شاسی وکوبله
  WKL50/4 شاسی وکوبله 
  WKL50/5 شاسی وکوبله 
  WKL50/6 شاسی وکوبله 
  WKL50/7 شاسی وکوبله 
  WKL50/8 شاسی وکوبله 
  WKL50/9 شاسی وکوبله
  WKL50/10 شاسی وکوبله 
  WKL50/11 شاسی وکوبله 
  WKL50/12 شاسی وکوبله 
  WKL50/13 شاسی وکوبله 
  WKL50/14 شاسی وکوبله 
  WKL65/1 شاسی وکوبله 
  WKL65/2 شاسی وکوبله
  WKL65/3 شاسی وکوبله 
  WKL65/4 شاسی وکوبله 
  WKL65/5 شاسی وکوبله 
  WKL65/6 شاسی وکوبله 
  WKL65/7 شاسی وکوبله 
  WKL65/8 شاسی وکوبله
  WKL65/9 شاسی وکوبله 
  WKL65/10 شاسی وکوبله 
  WKL65/11 شاسی وکوبله 
  WKL80/1 شاسی وکوبله 
  WKL80/2 شاسی وکوبله 
  WKL80/3 شاسی وکوبله 
  WKL80/4 شاسی وکوبله 
  WKL80/5 شاسی وکوبله 
  WKL80/6 شاسی وکوبله
  WKL80/7 شاسی وکوبله 
  WKL80/8 شاسی وکوبله
  WKL80/9 شاسی وکوبله
  WKL80/10 شاسی وکوبله 
  WKL100/1 شاسی وکوبله 
  WKL100/2 شاسی وکوبله
  WKL100/3 شاسی وکوبله 
  WKL100/4 شاسی وکوبله 
  WKL100/5 شاسی وکوبله 
  WKL100/6 شاسی وکوبله 
  WKL100/7 شاسی وکوبله
  WKL100/8 شاسی وکوبله 
  WKL125/1 شاسی وکوبله
  WKL125/2 شاسی وکوبله 
  WKL125/3 شاسی وکوبله 
  WKL125/4 شاسی وکوبله 
  WKL125/5 شاسی وکوبله 
  WKL125/6 شاسی وکوبله 
  WKL150/1 شاسی وکوبله 
  WKL150/2 شاسی وکوبله 
  WKL150/3 شاسی وکوبله
  WKL150/4 شاسی وکوبله 
  WKL150/5 شاسی وکوبله 
  WKL150/6 شاسی وکوبله
  ETA32-160 شاسی وکوبله 
  ETA32-200 شاسی وکوبله 
  ETA32-250 شاسی وکوبله 
  ETA40-160 شاسی وکوبله 
  ETA40-200 شاسی وکوبله 
  ETA40-250 شاسی وکوبله 
  ETA40-315 شاسی وکوبله 
  ETA50-160 شاسی وکوبله 
  ETA50-200 شاسی وکوبله 
  ETA50-250 شاسی وکوبله 
  ETA50-315 شاسی وکوبله 
  ETA65-125 شاسی وکوبله
  ETA65-160 شاسی وکوبله 
  ETA65-200 شاسی وکوبله 
  ETA65-250 شاسی وکوبله
  ETA65-315 شاسی وکوبله 
  ETA80-160 شاسی وکوبله 
  ETA80-200 شاسی وکوبله 
  ETA80-250 شاسی وکوبله 
  ETA80-315 شاسی وکوبله 
  ETA80-400 شاسی وکوبله 
  ETA100-160 شاسی وکوبله
  ETA100-200 شاسی وکوبله 
  ETA100-250 شاسی وکوبله 
  ETA100-315 شاسی وکوبله 
  ETA100-400 شاسی وکوبله 
  ETA125-200 شاسی وکوبله 
  ETA125-250 شاسی وکوبله 
  ETA125-315 شاسی وکوبله
  ETA125-400 شاسی وکوبله
  ETA125.50/2 شاسی وکوبله 
  ETA150-200 شاسی وکوبله 
  ETA150-250 شاسی وکوبله 
  ETA150-315 شاسی وکوبله 
  ETA150-400 شاسی وکوبله 

 

کرایه حمل بر عهده مشتری میباشد.

محصولات

فروش ویژه پمپ شناور
telegram
آبیاران در شبکه های اجتماعی
Google Plus instagram Twitter Linkedinn Facebook
 

تماس با ما

شعبه مرکزی: تبریز،میدان راه آهن، جاده سنتو، 200 متر مانده به پمپ بنزین.
تلفن: [10 خط] - (041) 34427241

شعبه 2: تبریز، چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی.
تلفن: [10 خط] - 32818740 (041)

کارخانه: تبریز، منطقه صنعتی قراملک، جنب دانشکده صنایع و معادن، گروه کارخانجات شرکت آبیاران

دفتر فروش تهران: ابتدای بزرگراه فتح، روبروی خیابان یخچال، پلاک۹۳
تلفن: [10 خط] - 66648110 (021)
 

 
کارشناسان فروش:
دفتر فروش مرکزی: ۰۴۱ ۳۴۴۲ ۷۲۴۱
شعبه تبریز - چهارراه نادر: ۰۴۱ ۳۲۸۱ ۸۷۴۰
دفتر فروش تهران: ۰۲۱ ۶۶۶ ۴۸ ۱۱۰ (محمدی: ۰۹۹۰ ۵۰۹ ۵۴۹۴)